Ruksat ke vakeyaat ka itna toh hosh hai mujhe...

Ruksat ke vakeyaat ka itna toh hosh hai mujhe...

Ki dekha kiye unko, jaha tak nazar gayi.

Sign In to know Author